Notulen algemene ledenvergadering 2021-2022 (23-11-21)

 • Opening
 • Mededelingen / ingekomen stukken / vaststellen agenda
 • Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 2020/2021

 

 • Jaarverslag secretaris

– Samenvatting seizoen

 

 • Jaarverslag jeugdbestuur

– Samenvatting seizoen

 

 • Jaarverslag Club van Vijftig

 – Samenvatting seizoen

 

 • Jaarverslag penningmeester

– Balans, Verlies & Winstrekening + begroting

 – Vaststellen contributie

– Verslag kascommissie

 

 • Update m.b.t. Toekomstige fusie met v.v. HOC

     – Indeling commissiegroepen

     – Tijdspad

   

 • Rondvraag

 

 • Sluiting

 

 

 

Opening

Roy opende de vergadering waarbij hij een ieder welkom heette bij de algemene leden vergadering jaargang 2021. In het bijzonder de ereleden en de vrijwilligers.

 

Mededelingen

Er waren geen ingezonden stukken en geen verdere mededelingen vanuit de zaal of vanuit het bestuur.

 

Jaarverslag secretaris

Aangegeven wordt dat er vanwege de corona situatie in het begin van 2021 niet gevoetbald is. Sinds de zomer kon dit gelukkig wel weer. De gesprekken met HOC zijn in volle gang, waarover later meer. Wat spelende leden betreft zijn er weinig wisselingen geweest. Wel zijn Hajo en Anton toegevoegd aan de selectie wat een mooie aanvulling vanuit de jeugd is.

 

Jaarverslag jeugdbestuur

Binnen de jeugd is er ook weinig afgegaan of bijgekomen en is alles redelijk stabiel gebleven. De STO JO15 en JO17 zijn er nog steeds en ook in de andere leeftijden zijn er spelende jeugdleden uit Valthe. Hayo en Anton zijn vanuit de jeugd doorgestroomd naar de senioren.

 

Jaarverslag club van vijftig

De club van 50 heeft voorafgaand aan de algemene vergadering ook vergaderd over zijn toekomst. Hierbij zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • €2000 euro gaat naar de jeugd
 • €1000 euro gaat naar een afscheidsfeest
 • Investeren in nieuwe picknickbanken
 • Mogelijke investering in geluidsinstallatie kantine
 • Mogelijke investering in licht bij pad naar kantine
 • Geld wat over blijft zal in de nieuwe fusie worden geïnvesteerd voor toekomstige uitgaven.

 

Jaarverslag penningmeester

Door de coronasituatie zijn er veel inkomsten uitgebleven, wel is er een positief saldo gedraaid. Dit komt mede doordat er vanuit de gemeente geen geld werd gevraagd voor het gebruik van de velden en de huur van het clubgebouw. Hiernaast zijn ook de trainerskosten verminderd doordat Erik voor een vrijwilligers vergoeding trainer wou worden, waarvoor dank.

Momenteel staat er een bedrag van rond de 6000 euro op de rekening.

 

Update toekomstige fusie met v.v. HOC

Uitgedeeld is het tijdspad (Zie figuur 1, volgende pagina) voor de fusie. Hierin staan de commissies beschreven zoals deze zijn samengesteld. Hiernaast staat ook het globale tijdspad beschreven. Op het moment van vergaderen worden de fusievoorstellen opgesteld. Deze zullen ter inzage worden gelegd en voor iedereen inzichtelijk zijn in de loop van december. Een ieder kan deze inlezen en bij op of aanmerkingen naar de vertegenwoordiger(s) vanuit Valther Boys stappen om zijn of haar inzichten te delen. Zo kan een ieder zijn inbreng hebben. Hiernaast is het voor een ieder mogelijk zich bij een orgaan te voegen om mee te kijken en te ondersteunen. Uiteraard kan niet iedereen zich bij dezelfde commissie voegen en zal dit in overleg gebeuren. Vanuit het bestuur zullen de leden maandelijks op de hoogte gehouden worden van de voortgang.

 

Rondvraag

Daniel Vos gaf aan dat hij graag deel wil nemen in de commissie voor de technische zaken. Hij zal hierin worden meegenomen door Basilius die al deel uitmaakt van deze commissie.

 

Sluiting

Roy sloot af met het afscheid van Hans Huigen en Hen Hermelink die ons als vereniging zijn ontvallen.

Hierna bedankte hij een ieder voor de aanwezigheid.

 

Figuur 1 Tijdspad fusie